GDPR

JL Safety AB

Policy avseende integritet och marknadsföring

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur JL Safety AB, org. nr 556708-9924, Vallgatan 40, 53237 Skara, e-mail: info@jlsafety.se, (” JL Safety”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då JL Safety tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med JL Safety, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av ”mina sidor” (” Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

JL Safety är personuppgiftsansvarig för JL Safetys behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. JL Safety är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av ”mina sidor”.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 JL Safety samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på JL Safetys webbplats, använder dig av JL Safety support, besöker JL Safety webbplats eller ett event som JL Safety anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med JL Safety. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med JL Safety och för att JL Safety ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar JL Safety in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. JL Safety samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med JL Safety webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. JL Safety behandlar även uppgifter som JL Safety från tid till annan ges tillgång till genom ”Mina sidor”. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 JL Safety kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till JL Safety

De personuppgifter JL Safety samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av JL Safety webbplats
 • Eventuella uppgifter om kostönskemål, allergier etc. för att kunna serva med rätt förutsättningar vid events

4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter JL Safety samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av JL Safetys webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Titel och attesträttighet
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till JL Safety

JL Safety behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar JL Safety dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende JL Safety och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar JL Safety personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och möjlighet att hantera flera adresser;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 JL Safety baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med JL Safety samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. JL Safety behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan JL Safety ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge ni innehar en affärskontakt, nyhetsbrev eller konto ”Mina sidor”
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra JL Safety och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge ni innehar en affärskontakt, nyhetsbrev eller konto ”Mina sidor”
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS Fullföljande av avtal om kontoinnehav Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Betalningsuppgifter

Kundnummer

Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till

Uppgifter om dina inköp

Information om ditt kontoinnehav

Så länge vi innehar en affärskontakt, nyhetsbrev eller konto ”Mina sidor”
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS Fullföljande av avtal om kontoinnehav Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Betalningsuppgifter

Kundnummer

Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till

Uppgifter om dina inköp

Information om ditt kontoinnehav

Så länge vi innehar en affärskontakt, nyhetsbrev eller konto ”Mina sidor”

 

 1. Profilering

8.1 JL Safety kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa JL Safety support eller genom att kontakta info@jlsafety.se. När JL Safety har mottagit din anmälan kommer JL Safety att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. JL Safety kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka JL Safetys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 9.2 JL Safety sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med JL Safety (Mina sidor/nyhetsbrev etc.).

9.3 JL Safety sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har en affärskontakt, nyhetsbrev eller konto ”Mina sidor”.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 JL Safety kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till JL Safety koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. JL Safety kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som JL Safety lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra JL Safety och JL Safetys samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till JL Safetys avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av JL Safety om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata JL Safety rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 JL Safety kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av JL Safety leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer JL Safety vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 JL Safety har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. JL Safety kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. JL Safety har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

13.1 JL Safety ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 JL Safety kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av JL Safety begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 JL Safety kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@jlsafety.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies.

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

JL Safety AB
Vallgatan 40
SE-532 37  Skara,  Sverige
info@jlsafety.se